logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

New Releases


Description View
अर्जित रजा रोखीकरण 2020
ASI Promotion
HC Promotion
NPC Promotion
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
EL-13-04-2020
NPC Promotion
HC Promotion
Transfar List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
EL-20-03-2020
EL-17-03-2020
EL-24-02-2020
EL-02-2020
NPC
ASI
HC
PC
Debate competition
PROMOTION LIST NOV-2019
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
Right To Information Act 2005 Section 4(1)(c)
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 30-07-2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 27-09-2019
Promotion list 07-2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद -दिनांक- 17-06-2019
बिएमबाय मध्ये पात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
बिएमबाय मध्ये अपात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GAZZETE 2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra Police Act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GRADATION LIST PC TO ASI-2019
GAZZETE 2018
Description View