logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
logo
Police Bharti-2021

New Releases


Description View
Home-Police Clearance Service
Gazzete-2021
पोलीस अंमलदार यांची सेवाजेष्ठता सुची दिनांक 01-01-2023 PC
पोलीस अंमलदार यांची सेवाजेष्ठता सुची दिनांक 01-01-2023 NPC
पोलीस अंमलदार यांची सेवाजेष्ठता सुची दिनांक 01-01-2023 HC
पोलीस अंमलदार यांची सेवाजेष्ठता सुची दिनांक 01-01-2023 ASI
रजा रोखीकरण 11-2022
शासकीय निवासस्थानासाठी प्रतिक्षा यादी- 2022
अर्जित-प्रत्यार्पित रजा- 11-2022
चंद्रपुर पोलीस चालक भरती 2021
चंद्रपुर पोलीस शिपाई भरती 2021
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण 2022 -4
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण 2022 -3
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण 2022 -2
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण 2022 -1
माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) प्रमाणे
अशोक चक्र, किर्ती चक्र व शौर्य चक्र पदक 2022
परावर्तीत रजा-अर्जित रजा मंजुरी आदेश 09-2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी -6- 2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी 5 -2022
Promotion list HC 09-2022
Promotion list ASI 09-2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी 4 - 2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी-3 - 2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी - 2 - 2022
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी - 2022
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 4
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 3
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 2
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 1
स्थाईकरण आदेश 2022
Promotion list Head Constable 08-2022
Promotion list ASI 08-2022
Promotion list ASI 07-2022
Promotion list Head Constable 07-2022
Grade PSI Promotion 2022
Gazzete 2022
ASI Promotion-2022
HC Promotion -2022
Atrocity act march 2022
शारीरीक प्रोत्साहन भत्ता पात्र यादी 2022-2023
शारीरीक प्रोत्साहन भत्ता अपात्र यादी 2022-2023
सेवाजेष्ठता यादी HC-2022
सेवाजेष्ठता यादी NPC-2022
सेवाजेष्ठता यादी PC-2022
सेवाजेष्ठता यादी ASI-2022
07 Gazettes 14-02-2022 TO 18-02-2022
06 Gazettes 08-02-2022 TO 11-02-2022
05 GZ 31-01-2022 TO 04-02-2022
04 Gazettes 24-01-2022 TO 28-01-2022
03 Gazettes 17-01-2022 TO 21-01-2022
02 Gazettes 10-01-2022 TO 14-01-2022
01 Gazettes 03-01-2022 TO 07-01-2022
पोलीस अंमलदार पदोन्नती यादी-3 2022
पोलीस अंमलदार पदोन्नती यादी-2 - 2022
पोलीस अंमलदार पदोन्नती यादी 2022
PC-सेवा जेष्टता यादी 2022
NPC-सेवा जेष्टता यादी 2022
HC-सेवा जेष्टता यादी 2022
ASI-सेवा जेष्टता यादी 2022
पुस्तक अनुदान सन 2020-2021 दुसरी यादी
शासकीय निवासस्थान वाटप यादी 2022
रजा रोखीकरण अर्ज अप्राप्त यादी 2022
पोलीस अंमलदार स्थाईकरण आदेश 2022
Promotional NPC TO HC -12/2021
Promotional NPC TO HC Sudharit -12/2021
Promotional HC TO ASI -12/2021
Promotional HC TO ASI Sudharit-12/2021
Promotional PC To NPC-12/2021
आंतरजिल्हा बदली अंमलदार कर्तव्य ठिकाण 2021
महीला पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे गणवेश परीधान बाबत
पोलीस अंमलदार पुनर्विलोकन यादी 2021
पुस्तक अनुदान 2021
सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना लाभार्थी 2021
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2020-2021
अर्जित-प्रत्यार्पित रजा 11-2021
रजा रोखीकरण 2021-2022
महाराष्ट्र पोलीस दलाचा राष्ट्रीय पोलीस स्मृतीदिन कार्यक्रम थेट प्रसारण, मुंबई.
Temporary Posting for Dial 112
विनंती बदली -2021
अंशतः फेरबदल पो.अंमलदार बदली 2021
विनंती बदली -2021
फेरबदल पोलीस अंमलदार बदली 2021
विनंती बदली -2021
चालक पोलीस अंमलदार विनंती बदली 2021
महाराष्ट्र पोलीस पदक, जिवन रक्षा पदक वितरण संमारंभ 2021
अर्जित रजा रोखीकरण आदेश 2021-2022
बदली कार्यमुक्त आदेश-2021
संलग्न नियमित बदली 2021
आंतरजिल्हा बदली हाजर 2021
Kasuri Badali List.pdf - कसुरी बदली 2021
G.T 2021Request Transfer विनंती बदली 2021
G.T 2021 General सर्व साधारण बदली 2021
Police Quarter Waiting List 2021
Promotional List PC
Promotional List NPC
Promotional List HC
अर्जित रजा मंजुरी आदेश 2021
BMI 2021-2022 DISQULIFY LIST
BMI 2021-2022 QULIFY LIST
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI- 2021
10-20-30 आश्वासीत प्रगती योजना आदेश पात्र-अपात्र यादी
Anukampa list 2021
अर्जित रजा मंजुरी व रोखीकरण मंजुरी आदेश 2020-2021
GAZZETE 2021
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नुसार अधिसुचित केलेल्या लोकसेवांची यादी
Gazzete 2020
पोलीस अधीक्षक कार्यालय चंद्रपूर येथे कन्सल्टंटींग आँर्किटेक्ट/ इंजिनिअर नेमणूक बाबत मुलाखत - 21-12- 2020
अर्जित रजा रोखीकरण मंजुरी आदेश 12-2020
Promotional List PC To NPC
Promotional List HC To ASI
Promotional List NPC TO HC
पोलीस अधीक्षक कार्यालय चंद्रपूर येथे कन्सल्टंटींग आँर्किटेक्ट/ इंजिनिअर नेमणूक करीता जाहिरात - 2020
प्रतिनियुक्तीवर महामार्ग पोलीस
स्थाईकरण आदेश
Encashment 2020-2021
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
Request Transfer-2020
Promostion LIst PN-Aug2020
Promotion List HC-Aug2020
Promotion LIst ASI-Aug2020
23-08-2020
22-08-2020
2021 नियतवयोमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्या बाबत
Annual Increment- वार्षिक वाढ 2020-2021
ASI PROMOTION
HC PROMOTION
NPC PROMOTION
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
NPC PROMOTION
HC PROMOTION
Transfer List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
Debate Competition
PROMOTION LIST - NOV-2019
कलम १४९ फौजदार प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 2019
Promotion List 07/2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI-2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra police act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GAZZETE 2018
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
Request Transfer-2020
ASI PROMOTION AUG-2020
PN PROMOTION AUG-2020
HC PROMOTION AUG-2020
GAZZETE 2020
2021 नियतवयोमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्या बाबत
Annual Increment- वार्षिक वाढ 2020-2021
अर्जित रजा रोखीकरण 2020
ASI Promotion
HC Promotion
NPC Promotion
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
EL-13-04-2020
NPC Promotion
HC Promotion
Transfar List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
EL-20-03-2020
EL-17-03-2020
EL-24-02-2020
EL-02-2020
NPC
ASI
HC
PC
Debate competition
PROMOTION LIST NOV-2019
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
Right To Information Act 2005 Section 4(1)(c)
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 30-07-2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 27-09-2019
Promotion list 07-2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद -दिनांक- 17-06-2019
बिएमबाय मध्ये पात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
बिएमबाय मध्ये अपात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GAZZETE 2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra Police Act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GRADATION LIST PC TO ASI-2019
GAZZETE 2018
Description View