New Releases


Description View
Home-Police Clearance Service
अर्जित रजा मंजुरी आदेश 2021
BMI 2021-2022 DISQULIFY LIST
BMI 2021-2022 QULIFY LIST
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI- 2021
10-20-30 आश्वासीत प्रगती योजना आदेश पात्र-अपात्र यादी
Anukampa list 2021
अर्जित रजा मंजुरी व रोखीकरण मंजुरी आदेश 2020-2021
GAZZETE 2021
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नुसार अधिसुचित केलेल्या लोकसेवांची यादी
Gazzete 2020
पोलीस अधीक्षक कार्यालय चंद्रपूर येथे कन्सल्टंटींग आँर्किटेक्ट/ इंजिनिअर नेमणूक बाबत मुलाखत - 21-12- 2020
अर्जित रजा रोखीकरण मंजुरी आदेश 12-2020
Promotional List PC To NPC
Promotional List HC To ASI
Promotional List NPC TO HC
पोलीस अधीक्षक कार्यालय चंद्रपूर येथे कन्सल्टंटींग आँर्किटेक्ट/ इंजिनिअर नेमणूक करीता जाहिरात - 2020
प्रतिनियुक्तीवर महामार्ग पोलीस
स्थाईकरण आदेश
Encashment 2020-2021
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
Request Transfer-2020
Promostion LIst PN-Aug2020
Promotion List HC-Aug2020
Promotion LIst ASI-Aug2020
23-08-2020
22-08-2020
2021 नियतवयोमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्या बाबत
Annual Increment- वार्षिक वाढ 2020-2021
ASI PROMOTION
HC PROMOTION
NPC PROMOTION
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
NPC PROMOTION
HC PROMOTION
Transfer List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
Debate Competition
PROMOTION LIST - NOV-2019
कलम १४९ फौजदार प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
Right to Information Act 2005 ,Section 4(1)(c)
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 2019
Promotion List 07/2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI-2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra police act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GAZZETE 2018
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
Request Transfer-2020
ASI PROMOTION AUG-2020
PN PROMOTION AUG-2020
HC PROMOTION AUG-2020
GAZZETE 2020
2021 नियतवयोमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्या बाबत
Annual Increment- वार्षिक वाढ 2020-2021
अर्जित रजा रोखीकरण 2020
ASI Promotion
HC Promotion
NPC Promotion
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
EL-13-04-2020
NPC Promotion
HC Promotion
Transfar List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
EL-20-03-2020
EL-17-03-2020
EL-24-02-2020
EL-02-2020
NPC
ASI
HC
PC
Debate competition
PROMOTION LIST NOV-2019
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
Right To Information Act 2005 Section 4(1)(c)
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 30-07-2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 27-09-2019
Promotion list 07-2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद -दिनांक- 17-06-2019
बिएमबाय मध्ये पात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
बिएमबाय मध्ये अपात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GAZZETE 2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra Police Act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GRADATION LIST PC TO ASI-2019
GAZZETE 2018
Description View