logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

MUL SUB DIVISION

MUL SUB DIVISION

SDPO VISHAL HIRE

8390492475

MUL POLICE STATION

MUL POLICE STATION

PI MURLIDHAR MADHAV KASAR

9822659966, 7887891013

SAOLI POLICE STATION

SAOLI POLICE STATION

PI SWAPNIL DHULE

9545173289, 7887891014

POMBHURNA POLICE STATION

POMBHURNA POLICE STATION

API N. G. KUKADE

7887891017, 9420717922

PATHARI POLICE STATION

PATHARI POLICE STATION

PSI JAVED SHEIKH

7887891015