CHIMUR SUB DIVISION

CHIMUR SUB DIVISION

IPS Nitin Dattatray Bagate

8857848157

CHIMUR POLICE STATION

CHIMUR POLICE STATION

PI RAVINDRA MUKTARAM SHINDE

7887891019,9882437352

BHISI POLICE STATION

BHISI POLICE STATION

PI MANOJ C. GABANE

7887891021, 9923593130

SHEGAON POLICE STATION

SHEGAON POLICE STATION

API SUDHIR BORKUTE

9422640108, 7887891012