logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
logo
Police Bharti-2021

Police Bharti


Sr.No Description View
64 पोलीस शिपाई Waiting List-2 View
63 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-4 View
62 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-3 View
61 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-2 View
60 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई 2021- नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना View
59 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती २०२१ प्रतीक्षा निवड यादीतील उम्मेदवार सूचना View
58 चंद्रपूर जिल्हा चालक/पोलीस शिपाई भरती प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना View
57 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती 2021- अनुकंपा उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना View
56 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ कागदपत्र पडताळणी सूचना View
55 पोलीस भरती 2021 मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर भरती पात्र उमेदवारांची यादी View
54 चालक पोलीस भरती 2021 उमेदवारांकरीता महत्त्वाच्या सूचना View
53 चंद्रपूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 उमेदवारांकरिता सूचना View
52 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती २०२१ पोलीस शिपाई सुधारित तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी View
51 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ तात्पुरती निवड यादी. View
50 चंद्रपूर जिल्हा चालक पोलीस भरती 2021 लेखी परीक्षा अंतिम गुणतालिका View
49 चालक पोलीस शिपाई लेखी परीक्षा गुणपत्रिका View
48 चालक पोलिस शिपाई भरती परीक्षा Answer Key -D View
47 चालक पोलिस शिपाई भरती परीक्षा Answer Key -C View
46 चालक पोलिस शिपाई भरती परीक्षा Answer Key -B View
45 चालक पोलिस शिपाई भरती परीक्षा Answer Key -A View
44 पोलीस भरती 2021- दिनांक 16 मार्च 2023 रोजी झालेल्या Trangender उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
43 चालक पोलीस शिपाई २०२१ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय यादी View
42 पोलीस शिपाई २०२१ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय यादी View
41 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 08 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या महिला उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
40 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 07 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या महिला उमेदवार व 01 पुरुष उमेदवार यांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
39 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 06 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या महिला उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
38 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 04 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या महिला उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
37 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 03 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या महिला उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
36 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 02 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
35 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 01 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
34 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 31 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
33 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 30 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
32 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 28 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
31 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 24 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
30 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 23 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
29 शुद्धीपत्रक View
28 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 21 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
27 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 20 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
26 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 19 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
25 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 18 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
24 पोलीस भरती 2021 - दिनांक 17 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या पुरुष उमेदवार शारीरिक क्षमता चाचणीची गुणतालीका View
23 दिनांक 14-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
22 दिनांक 13-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
21 दिनांक 12-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
20 दिनांक 11-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
19 महत्वाची सुचना View
18 दिनांक 09-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
17 दिनांक 10-01-2023 रोजी कौशल्य चाचणी करीता निवड उमेदवाराची यादी View
16 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (GENRAL LIST) View
15 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (EWS LIST) View
15 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (OBC LIST) View
14 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (SBC LIST) View
13 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (ST LIST) View
12 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (SC LIST) View
11 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (NT D LIST) View
10 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (NT C LIST) View
9 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (NT B LIST) View
8 कौशल्य चाचणी करीता पात्र उमेदवाराची निवड यादी (VJ A LIST) View
7 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता महिला उमेदवार यांची दि. 06 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणतालीका View
6 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दि. 06 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणतालीका View
5 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता माजी सैनिक यांची दि. 05 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणतालीका View
4 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दि. 05 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणपत्रीका View
3 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दि. 04 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणपत्रीका View
2 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दि. 03 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणपत्रीका View
1 चालक पोलीस शिपाई पदाकरिता दि. 02 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्‍या मैदानी चाचणीची गुणपत्रीका View