चंद्रपुर पोलीस पदोन्नती यादी-Promoted list -2017

चंद्रपुर जिल्हा पोलीस पदोन्नती आदेश Sep. 2017 सफौ ते नापोशि

चंद्रपुर जिल्हा पोलीस पदोन्नती आदेश ऑगस्ट 2017 सफौ ते नापोशि

पोहवा ते सफौ- JULY 2017

नापोशि ते पोहवा-JULY 2017

पोशि ते नापोशि -JULY 2017

HC TO ASI – JUNE-2017

NPC TO HC – JUNE-2017

PC TO NPC – JUNE-2017

HC To ASI New

HC To ASI

NPC To HC

PC To NPC