चंद्रपुर पोलीस पदोन्नती यादी-Promoted list -2018

पोहवा ते सफौ पदोन्नती -2018

नापोशि ते पोहवा पदोन्नती -2018

पोशि ते नापोशि -2018