चंद्रपुर जिल्हा पोलीस ASI ते PC सेवाजेष्ठता यादी – 2018 (NEW)

सहाय्यक पोलीस उप-निरीक्षक -ASI यांची जेष्ठता यादी दिनांक – 01-01-2018

पोलीस हवालदार -HC यांची जेष्ठता यादी दिनांक – 01-01-2018

नाईक पोलीस शिपाई -NPC यांची जेष्ठता यादी दिनांक – 01-01-2018

पोलीस शिपाई -PC जेष्ठता यादी दिनांक – 01-01-2018