PI Bhagat sir
CHANDRAPUR CITY
PI S.S. BHAGAT
9552528494
07172 - 252200
ps.chandrapur@mahapolice.gov.in
chandrapur-city-1020